منوی راست
کلاه و سرپوش های ایمنی
سرپوش ضد برودت
سرپوش ضد برودت :
از جنس الياف مصنوعي نرم و گرم براي کار در برودت زياد نظير سردخانه ها و کوهستان هاي مرتفع و کار در فضاي باز سايت ها در فصول سرد توليد شده است.