گوشی های ایمنی
گوشی ایمنی قابل نصب روی کلاه
 
 
 
 
 
 گوشي ايمني روي گوش  کلاهي  مدل Ergomax Cap:
 
*NRR=26dB  و  SNR=32dB
با مشخصات گوشي Ergomax ولي قابل نصب  روي  تمام كلاههاي ايمني