گوشی های ایمنی
گوشی ایمنی رادیویی

 

  • گوشي ايمني راديوئي مدلSE1397 :
  • اين گوشي ضمن تامين حفاظت شنوائي در عرصه هاي صنعتي وسيع و پرسروصدا ، امکان برقراري ارتباط راديوئي را نيز ممکن مي نمايد. منبع تغذيه نيروي الکتريکي اين گوشي باطريهاي قلمي معمولي است.
  • ساخت کمپاني